Deklaracja dostępnoœści Zespołu Szkół nr. 6 w Tychach

Zespół Szkół nr. 6 w Tychach zobowiązuje się zapewnić dostępnoœść swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępnoœści cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oœświadczenie w sprawie dostępnoœci ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół nr. 6 w Tychach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodnoœści z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępnoœści cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny,
Częœć plików nie jest dostępnych cyfrowo,
Nie wszystkie artykuły posiadają nagłówki “A”,
Brak możliwoœci zmiany rozmiaru tekstu, kontrastu.

CzꜶć treśœci opublikowanych przed 09.2018 wyłączona jest z obowiązku zapewniania dostępnośœci,
Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępnośœci,
Treœci wytworzone przez inne podmioty i przekazane do publikacji w formie papierowej lub Skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych Ÿźródłowych,
Inne treœci archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępnoœści.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępnoœści

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mateusz Ziegert.
 • E-mail: zs6@oswiata.tychy.pl
 • Telefon: 32 2198812

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępnoœści cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępnoœści cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeœśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóŸniej w ciągu 7 dni. Jeœli w tym terminie zapewnienie dostępnoœści albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektora Zespołu Szkół nr. 6

“Nazwa organu odwoławczego” oœświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępnoœści cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegośœ ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartoœści filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także okreœślić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie póŸźniej niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępnoœści cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępnośœci lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępnoœści cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępnoœść architektoniczna

Adres placówki: ul. Piłsudskiego 10; 43-100 Tychy

Placówka dysponuje jednym budynkiem z możliwoœcią dostępu dla osób niepełnosprawnych na parter budynku (pochylnia na schodach).
Wszystkie wejœścia są dostępne w godzinach pracy placówki, w sytuacji zgłoszenia potrzeby, możliwa jest pomoc pracowników przy wejœciu do budynku.
Przed budynkiem znajduje się parking miejski bez wydzielonych miejscem dla osób niepełnosprawnych.
W budynku brak jest pętli indukcyjnych.
W budynku nie zamontowano wind.
Placówka nie posiada możliwoœci wsparcia osoba posługująca się językiem migowym lub językiem Braille’a.
Placówka dopuszcza metody kontaktu poprzez telefon, email, korespondencję tradycyjną.