Cele projektu

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego na terenie Województwa Śląskiego oraz poprawa i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, w tym stworzenie warunków dla zajęć praktycznych dla około 1998 uczniów / uczennic poprzez udział w stażach uczniowskich, szkoleniach, kursach, doradztwie. Podniesienie kompetencji około 370 nauczycieli, przedstawicieli kadry pedagogicznej oraz instruktorów praktycznej nauki zawodów, a także wypracowanie modelowego rozwiązania – współpracy edukacji z biznesem.

Projekt będzie realizowany w formule partnerskiej. Liderem jest Województwo Śląskie. Partnerami projektu zostały organizacje regionalne zrzeszające pracodawców z obszaru województwa śląskiego: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Planowane efekty projektu:

1. Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów/uczennic i ich dostosowanie do wymogów rynku pracy poprzez realizację wysokiej jakości staży w przedsiębiorstwach oraz szkoleń/kursów i doradztwa zawodowego.
2. Poprawa kompetencji i zdobycie kwalifikacji przez nauczycieli zawodu poprzez szkolenia, kursy i studia podyplomowe.
3. Powstanie sieci współpracy i partnerstw lokalnych, zrzeszających podmioty oświatowe i biznesowe. Sieci przyczynią się do zwiększenia zaangażowania pracodawców w proces kształcenia praktycznego w sposób zgodny z zapotrzebowaniem rynku pracy oraz oczekiwaniami przedsiębiorstw, szkół i uczniów/uczennic.
4. Popularyzacja pozytywnego wizerunku szkolnictwa zawodowego poprzez kampanię społeczną.
 
Wartość projektu: 18 186 586,50 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 15 458 598,52 zł
 

Śląskie.Zawodowcy – rodzaje wsparcia dla uczniów

Doradztwo edukacyjno – zawodowe mające na celu badanie poziomu kompetencji uczestników Projektu z wypracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD)
Staże zawodowe z możliwością wypłaty stypendiów stażowych (2000 zł)
Kursy/szkolenia specjalistyczne
Kursy/szkolenia podnoszące kompetencje miękkie bądź kompetencje języka obcego zawodowego

STAŻE

Celem stażu uczniowskiego jest uzyskanie doświadczenia oraz nabycie umiejętności praktycznych, niezbędnych do wykonywania pracy w rzeczywistych warunkach pracy oraz uzupełniających i pogłębiających wiedzę i kompetencje ucznia

2019/20

Siedmiu uczniów klasy 3 TPS kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych odbyło praktykę zawodową w formie stażu w ramach projektu „Śląskie. Zawodowcy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XI Wzmacnianie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Staż odbył się w okresie do 25.05.2020 r. w wymiarze 150 h zgodnie z programem stażowym zweryfikowanym pod kątem zgodności z podstawą programową. Pracodawcy, u których kształcili się uczniowie, to:

– WULKRAN Henryk Piróg

– ŚLĄSKIE CENTRUM MARIOCAR Sp. z o.o. Sp. K.

EPO-TRANS-SERWIS Ewa Ozimek

TechCar Chachulska-Niedziela Jolanta

2020/21

Dziesięciu uczniów kształcących się w zawodach technik logistyk i technik informatyk od 28 czerwca 2021 r. rozpocznie płatny staż. Fotorelacja wkrótce.

KURSY

Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych umiejętności/uprawnień zawodowych zwiększających ich szanse na rynku pracy poprzez kursy i szkolenia poszerzające umiejętności zawodowe kształcone w szkole zgodnie z wybranym zawodem.

2019/20

Siedemnastu uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych zdobyło dodatkowe kompetencje i uprawnienia kończąc kursy:

– kurs car-wraping (https://www.youtube.com/watch?v=f5E30lYPdoo)

– uprawnienia SEP

– kurs spawacza MAG

2020/21

Dwudziestu uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk uczestniczyło w kursach:

– Prawo jazdy kategorii B

– Metody optymalizacji w zarządzaniu logistyką

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa – warunki dostaw INCOTERMS 2020 oraz przewozy drogowe i morskie.

Wszystkie kursy zakończyły się zdobyciem dodatkowych uprawnień zawodowych.