ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego
Zespół Szkół nr 6, Piłsudskiego 10, 43-100 Tychy

Numer identyfikacyjny REGON
00003628000000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
zs6@oswiata.tychy.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
zs6@oswiata.tychy.pl

Telefon kontaktowy
501 368 208

Data
2021-03-29

Miejscowość
Tychy

Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo

WOJ. ŚLĄSKIE

Powiat
Powiat m. Tychy

Gmina
M. Tychy (gmina miejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

1

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne?
[ X ] NIE

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?
[ X ] NIE

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?
[ X ] TAK

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] NIE

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Placówka dysponuje jednym budynkiem z możliwością dostępu dla osób niepełnosprawnych na parter budynku (hala sportowa). Wszystkie wejścia są dostępne w godzinach pracy placówki, w sytuacji zgłoszenia potrzeby, możliwa jest pomoc pracowników przy wejściu do budynku.

Przed budynkiem znajduje się parking miejski bez wydzielonych miejscem dla osób niepełnosprawnych.
W budynku brak jest pętli indukcyjnych.
W budynku nie zamontowano wind.

Dział 2. Dostępność cyfrowa
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
Liczba stron: 1
Liczba aplikacji: 0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

ID a11y-url zs6@oswiata.tychy.pl

ID a11y-status [ X ] Niezgodna

ID a11y-data-sporzadzenie 2021-03-19

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności
Liczba stron: 0
Liczba aplikacji: 0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny,
Część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
Nie wszystkie artykuły posiadają nagłówki “A”,
Brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu, kontrastu.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny
[ X ] TAK
b. Kontakt korespondencyjny
[ X ] TAK
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych
[ X ] TAK
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych

[ X ] NIE
e. Przesyłanie faksów
[ X ] TAK
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)
[ X ] NIE
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty
[ X ] NIE
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)
[ X ] NIE

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ X ] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
1

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] NIE

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] NIE

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ X ] NIE

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] NIE

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?
[ X ] NIE

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ] NIE