http://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2017/09/komputer-1200x300.jpg

technik informatyk

Zadania i czynności
Obsługuje komputery typu PC, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego; projektuje i wykonuje bazy danych i ich oprogramowanie aplikacyjne; administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji; dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego; obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę.

Niezbędne Umiejętności
- posługiwanie się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na opanowanie umiejętności pracy z innymi systemami i innymi rodzajami komputerów, także pracujących w sieci

- posługiwanie się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z pisanej po angielsku dokumentacji oprogramowania i sprzętu

- posługiwanie się komputerami typu PC

- obsługiwanie wybranych rodzajów sieci komputerowych

- posługiwanie się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym

- dobieranie i konfigurowanie sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań

- posługiwanie się językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL

- projektowanie i utrzymywanie baz danych i nadzorowanie ich pracy

- programowanie w wybranych językach, w szczególności Pascal, C++

- przeprowadzanie analizy powierzonego do wykonania zadania i stosowanie optymalnego, powszechnie używanego, języka programowania

- opracowywanie algorytmów według podanych założeń, będących podstawą do samodzielnego wykonywania programów użytkowych

- uruchamianie i obsługiwanie urządzeń peryferyjnych systemu komputerowego

- usuwanie uszkodzeń powstających w urządzeniach systemu komputerowego oraz testowanie, jakości ich pracy

- wykonywanie rozliczenia kosztów wyrobów i usług

- organizowanie i utrzymywanie własnego stanowiska pracy i podległego zespołu zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji

Przedmioty zawodowe

systemy operacyjne, urządzenia techniki komputerowej, sieci komputerowe, witryny i aplikacje internetowe, systemy baz danych, działalność gospodarcza w branży informatycznej, montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej, administracja sieciowymi systemami operacyjnymi, projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych, administracja bazami danych, programowanie aplikacji internetowych