http://www.zs6.tychy.pl/wp-content/uploads/2017/09/technik-eksploatacji-portow-terminali-1200x300.jpg

technik eksploatacji portów i terminali

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- posługiwania się fachowym słownictwem dotyczącym portów, terminali i lotnisk

- korzystania z różnych dokumentów i aktów prawnych dotyczących portów, terminali i lotnisk

- magazynowania ładunków, w tym ponadgabarytowych, niebezpiecznych i żywych zwierząt, w portach i terminalach

- obsługiwania ładunków, w tym kontenerowych, w portach i terminalach

- obsługiwania środków transportu w portach morskich i rzecznych, terminalach samochodowych, kolejowych i lotniczych

- sporządzania dokumentów związanych z przeładunkiem i magazynowaniem towarów

- dobierania środków transportu i urządzeń przeładunkowych do obsługi portów i terminali

- dobierania opakowań jednostkowych i transportowych oraz prowadzenia gospodarki opakowaniami i kontenerami

- obsługiwania zintegrowanych systemów informatycznych stosowanych w organizacji pracy portów i terminali

- rozpatrywania reklamacji zgodnie z trybem określonym w umowie, dotyczących obsługi ładunków lub osób w portach i terminalach

- obliczania kosztów przeładunku, magazynowania towarów i obsługi pasażerów

- organizowania i prowadzenia eksploatacji urządzeń transportu bliskiego

- organizowania i wykonywania konserwacji, przeglądów okresowych, napraw i badań diagnostycznych urządzeń transportu bliskiego

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali może podejmować pracę w:

- terminalach lotniczych, samochodowych i kolejowych

- działach przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych

- agencjach obsługi portów rzecznych, morskich i lotniczych

- portach morskich i rzecznych